Förbundet Hem och Skolas årsmöte lö 22.4 2017

Vad?

Mögelskolor och en trygg lärmiljö togs upp i samband med förbundets årsmöte lördagen den 22 april i Helsingfors.

Niklas Grönroos, engagerad förälder med sakkunskap i byggtekniska frågor inledde kring temat Mögelskolor och en trygg lärmiljö. Diskussionen leddes av förbundsordförande Anders Adlercreutz.

 

 

Föredragningslista + bilagor

Föredragningslista för Förbundet Hem och Skola i Finland rf:s årsmöte,

lördag 22.4.2017, på hotel Clarion på Busholmen i Helsingfors, Stillahavsgatan 2.

kl. 11.30 Fullmaktsgranskning 

kl. 12.00 
1. Mötet öppnas
Anders Adlercreutz, ordförande

  • val av mötesordförande, viceordförande och två mötessekreterare
  • val av två protokolljusterare och två rösträknare
  • mötets stadgeenlighet konstateras
  • röstlängden fastställs
  • mötets beslutförhet konstateras
  • föredragningslistan fastställs

2.  Styrelsens årsberättelse, bokslut och revisorernas berättelse för år 2016

3. Årsberättelsen och bokslutet fastställs, styrelsen beviljas ansvarsfrihet

4. Styrelsens verksamhetsplan 2017 fastställs

5. Medlemsavgiften fastställs

  • Proposition om medlemsavgiften för år 2017: Förbundsstyrelsen föreslår att medlemsavgiften för år 2017 är 0,60 euro per i skola/dagis inskrivet barn.

6. Ordförandens arvode fastställs

7. Budgeten för år 2017 fastställs

8. Val av styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå, 2017-2019

9. Val av två revisorer och en revisorssuppleant

10. Av medlemsföreningarna upptagna ärenden

11. Övriga ärenden

12. Årsmötet avslutas

 

 


 

Årsmötesprotokollet från 2016