8.9. Pressm. Skriv inte under skadeståndsavtal

Kräv att få veta om det är ett avtal eller enbart ett kvitteringsdokument.

FÖRBUNDET HEM OCH SKOLA

PRESSMEDDELANDE 8.9.2017

Skriv inte under skadeståndsavtal för lärplattor som kan leda till att ni och era barn påförs större ansvar än vad lagen kräver.  Kräv att få veta om det är ett avtal eller enbart ett kvitteringsdokument.

Det är fel att man i en del kommuner förutsätter att föräldrar skriver under oskäliga skadeståndsavtal eller överenskommelser för överlåtelse av elektroniska läromedel för utkvitterade av lärplattor. Det finns fall där vårdnadshavaren påförs ett ekonomiskt ansvar för skolans lärplatta oberoende av hur den gått sönder, ibland till och med en uttalad fast summa. I en del kommuner innehåller avtalen och kvitteringsdokument klausuler som gör att elever och föräldrar samtycker till att skolans och bildningskansliets personal kan gå in och läsa e-post och privata meddelanden via sociala medier. Det är däremot nog okej att familjen och eleven formellt kvitterar ut lärplattan, som är kommunens egendom, med den gällande grundskolelagen och skadeståndslagen är nog för att klargöra ansvaret.

 

Det är viktigt att skolor använder sig av digitala läromedel och hjälpmedel i undervisningen. Det är naturligt att man som lärare och förälder talar med eleven om det ansvar eleven har för en lärplatta man får till låns. Det är viktigt att eleven får tillräckligt mycket handledning i hur man skall handskas med lärplattan så att risken för skador minimeras.

 

I vissa fall är det helt naturligt att en elev blir ersättningsskyldig. Ett sådant fall är när eleven helt avsiktligt söndrar lärplattan eller hanterat den på ett sådant sätt att också ett barn förstår att den kan skadas av eller gå sönder. Men också då ska det bedömas om vad som är en skäligt för en mindreårig att ersätta. Om det är frågan om en ren olyckshändelse är det en annan sak.  Skolan gör en medveten risktagning genom att låta eleverna ta hem lärplattorna och måste bära sin del av risken för olycksfall. Rimligtvis skall skolan ha försäkringar som täcker kostnaderna vid olyckor. Skolan kan inte kräva att familjerna ska bli tvungna att teckna hemförsäkringar som täcker en eventuell skada.  

 

Ifall eleven blir ersättningsskyldig kan det bli frågan om att stå för reparationskostnader ifall det går att reparera skadan, inte att köpa en helt ny lärplatta. Den söndriga lärplattans ålder skall beaktas så att inte kommunen tjänar på skadefall så att eleven söndrar en gammal platta och får bekosta en helt ny. Enligt skadeståndslagen ska också barnets "ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, skadevållarens och den skadelidandes ekonomiska omständigheter samt övriga omständigheter" beaktas.

 

Förbundet Hem och Skola uppfattar att det inte behövs särskilda detaljerade skadeståndsavtal som föräldrarna skall skriva under. Det räcker gott och väl med en kvittering och en hänvisning till redan gällande lagstiftning och framför allt information om vad regler och god praxis betyder i praktiken.

 

Mera information ger:

Förbundet Hem och Skola

Micaela Romantschuk, verksamhetsledare tfn 050-336 20 16