25.9 Pressmedd. Hem och Skola-dagen

Barn och unga behöver samarbetet mellan hemmet och skolan

MEDDELANDE 25.9.2017

Bilder som får användas fritt av Karin Lindroos

Ett fungerande samarbete mellan hemmet och skolan kan ha stor inverkan på barnens lärande, motivation och trivsel i skolan. Föräldrarnas aktiva och positiva närvaro i skolans vardag förebygger också mobbning och utslagning. Den årliga Hem och Skola-dagen uppmuntrar alla föräldrar att bekanta sig med skolan, personalen och andra familjer. När de vuxna i skolgemenskapen känner varandra är det också lättare att lösa problematiska situationer som kan uppstå i vardagen. För barnet och den unga är föräldrarnas medverkan ett tecken på att de vuxna vill uppmuntra och främja barnets skolgång tillsammans.

Hem och Skola-dagen når cirka 60 000 föräldrar varje år. Över en tredjedel av alla grundskolor i Finland har anmält sig som deltagare i den riksomfattande Hem och Skola-dagen. Evenemanget ordnas också på daghem och i gymnasier. På en kort tid har dagen blivit mycket populär och i flera skolor har den redan blivit en tradition. Skolor runt om i Finland bjuder föräldrar på morgonkaffe eller gröt, gör utflykter i naturen tillsammans, inbjuder föräldrar till lektioner och ordnar olika slags temaevenemang exempelvis om välmående, trafiksäkerhet eller återvinning. I år syns också Finlands 100-årsjubileum på programmet. I anslutning till de gemensamma aktiviteterna lär skolgemenskapens medlemmar känna varandra och kan prata om familjernas och skolornas vardag i en naturlig omgivning.

Den riksomfattande Hem och Skola-dagen firas årligen den sista fredagen i september, som i år är den 29 september.

PLOCK UR SKOLORNAS RESPONS PÅ HEM OCH SKOLA-DAGEN:

"Rektorn tycker att samtalsstunden med föräldrarna var mycket bra. Under samtalet ställdes frågor som kanske inte skulle aktualiseras i andra sammanhang. Det här morgonkaffet kan bli ett återkommande inslag som ordnas 1–2 gånger per termin."

"Det rådde en trevlig och varm stämning under dagen. Eleverna pratade belåtet om dagen efteråt."

"Glädjande många vårdnadshavare deltog trots att det var vardag. Atmosfären var lugn och vårdnadshavarna var glada över att få se hurdan barnets grupp är och hur den fungerar."

_ _

MER INFORMATION:

http://www.hemochskola.fi/dagen/

Micaela Romantschuk, Förbundet Hem och Skola, 050 336 2016, Ulla Siimes, Finlands Föräldraförbund, 040 553 0981

Hem och Skola-dagen planeras och genomförs i samarbete av Utbildningsstyrelsen, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, Finlands rektorer, Finlands Svenska Lärarförbund FSL, Finlands Kommunförbund, Specialister för undervisnings- och bildningsväsendet OPSIA, Bildningsarbetsgivarna, Förbundet Hem och Skola i Finland och Finlands Föräldraförbund. Social- och hälsovårdsministeriet stödjer Hem och Skola-dagen med medel från Veikkaus avkastning.