5.11 Pressmedd. Föräldrabarometern 2018

Nu publiceras resultaten i Föräldrabarometern

Meddelande 5.11.2018
Förbundet Hem och Skola i Finland, Suomen Vanhempainliitto

 

Föräldrabarometern 2018:

Föräldrarnas delaktighet i skolan förverkligas inte

Föräldrabarometern 2018 visar att föräldrarna har ett starkt förtroende för skolan och lärarna. Föräldrarna är intresserade av barnets skolgång och skola. De deltar gärna i föräldramöten och betraktar dem som viktiga. Föräldrarnas delaktighet i skolan behöver dock utvecklas.

 

Föräldrarna till cirka 10 000 finsk- och svenskspråkiga elever i grundskolan besvarade Föräldrabarometern 2018. Enkäten gjordes i samarbete av Förbundet Hem och Skola i Finland och Suomen Vanhempainliitto.

 

Användningen av digitala apparater i hemmet och i skolan oroar

Den tid som barnen tillbringar med digitala apparater oroar föräldrarna, och föräldrarnas åsikter om användningen av sådana apparater på lektionerna är starkt delade. En del av föräldrarna upplevde att det är nödvändigt att använda digitala apparater i undervisningen och att detta berikar undervisningen. En del föräldrar skulle däremot vara förberedda att helt förbjuda användningen av digitala apparater i skolan. Den tid som barnen tillbringar med digitala apparater var också den omständighet som bekymrade föräldrarna mest i fråga om barnets hemmiljö. Andra orosmoment var att barnet får för lite motion och – särskilt i fråga om barn i årskurserna 7–9 – att barnet sover för lite.

Skolan ska komma överens med föräldrarna om användningen av barnens egna digitala apparater på lektionerna. Trots detta svarade endast 35 procent av föräldrarna till barn i åk 1–6 och 20 procent av föräldrarna till barn i åk 7–9 att skolan kommit överens om användningen av barnens egna apparater med föräldrarna.

Oron över användningen av digitala apparater är gemensam för hemmet och skolan. ”Föräldrarna och skolan måste föra en mer ingående diskussion om digitaliseringen av undervisningen med varandra. Det behövs också gemensamma spelregler för användningen av smarttelefoner under skoldagen. Barnen och föräldrarna måste tas med i det här arbetet”, betonar Micaela Romantschuk, verksamhetsledare för Förbundet Hem och Skola.

 

Föräldrarna har en stark vilja att vara delaktiga av barnets skolgång

Nästan varje förälder meddelade att de frågar barnet hur skoldagen gått dagligen eller relativt ofta. Över 80 procent av föräldrarna till elever i åk 1–6 och över hälften av föräldrarna till elever i åk 7–9 gav sitt barn stöd med läxläsningen dagligen eller relativt ofta. Trots detta upplevde endast knappa hälften av föräldrarna till elever i åk 1–6 och cirka 35 procent av föräldrarna till elever i åk 7–9 att de får konkreta tips från skolan om hur de kan stödja barnet. ”Skolorna skulle kunna ge föräldrarna fler tips om hur de kan stödja sitt barns lärande. På det här sättet blir föräldrarna engagerade och stödet för barnets skolgång blir en gemensam sak för hemmet och skolan”, uppmuntrar Ulla Siimes, verksamhetsledare för Suomen Vanhempainliitto.

 

Föräldrarnas delaktighet fortfarande långt från målet

Nya läroplaner infördes i skolorna hösten 2016. Ett av målen med läroplanen är att förstärka föräldrarnas delaktighet i skolgemenskapen och i dess utveckling. Trots detta ansåg endast en tredjedel av föräldrarna till elever i åk 1–6 och en dryg femtedel av föräldrarna till elever i åk 7–9 att föräldrarnas delaktighet i skolan ökat efter reformen. Anskaffningen av medel var fortfarande den vanligaste aktiviteten som föräldrarna ägnade sig åt i skolan. Föräldrarnas medverkan i utvecklandet av skolan och den generellt inriktade elevhälsan var fortfarande liten.

”Den nya läroplanen har inte ökat föräldrarnas delaktighet i skolan på önskat sätt. Det saknas förmåga att utnyttja föräldrarna som resurs i skolan”, konstaterar Micaela Romantschuk och Ulla Siimes.

 

Bakgrund till enkäten

Förbundet Hem och Skola i Finland och Suomen Vanhempainliitto lät utföra enkäten Föräldrabarometern 2018 för att kartlägga åsikterna hos föräldrar till elever i grundskolan om skolan, samarbetet mellan hemmet och skolan samt om vardagen och fostran i hemmet. 

Totalt 9 842 föräldrar svarade på enkäten. Av deras barn gick 80,9 procent i en finskspråkig och 17,9 procent i en svenskspråkig skola eller språkbadsklass, medan 1,2 procent gick i en skola eller språkbadsklass med ett annat språk. På enkätformuläret ställdes 51 frågor om barnets skolgång, den nya läroplanen, samarbetet mellan hemmet och skolan, föräldrarnas delaktighet samt barnets välbefinnande och uppväxt.

Förbundet Hem och Skola och Suomen Vanhempainliitto genomförde nu enkäten för första gången i samarbete för föräldrarna till finsk- och svenskspråkiga barn. Tidigare har förbunden gjort separata Föräldrabarometerenkäter; Suomen Vanhempainliitto fem gånger och Förbundet Hem och Skola två gånger.

Enkäten gjordes också med föräldrar med andra språk, sammanlagt på 12 av de vanligaste språken som talas i Finland. Resultaten av enkäterna med föräldrar med andra språk publiceras våren 2019.

 

Material

Vanhempien Barometri 2018 – Föräldrabarometern 2018, Rapport

Vanhempien Barometri 2018 – Föräldrabarometern 2018, Grafiskt sammandrag

 

Mer information

Micaela Romantschuk, verksamhetsledare, Förbundet Hem och Skola i Finland
050 336 20 16, micaela@hemochskola.fi

Ulla Siimes, Verksamhetsledare, Suomen Vanhempainliitto
040 553 0981, ulla.siimes@vanhempainliitto.fi